Music for the Mind & Soul. – Sandip Chatterjee & Soumen Sarkar | Santoor & Tabla | Raag Bhupeshwari

Music for the Mind & Soul – Sandip Chatterjee & Soumen Sarkar | Santoor & Tabla | Raag Yaman & Dhoon

Milap Presents ‘CONFLUENCE Part 2’ featuring Abhijit Pohankar | Raag Yaman, Aalap & Jod | Keyboard

Music for the Mind & Soul – Prateek Shrivastava & Soumen Sarkar | Sarod & Tabla | Raag Aahir Bhairav |

Music for the Mind & Soul: Dr. Rajeeb Chakraborty, Reena Chakraborty & Soumen Sarkar | Raag Bachaspati

Confluence – Ft. Abhijit Pohankar & Akshay Jadhav

Abhishek Raghuram, Kousic Sen & H.N. Baskar (Indika 2016)

Sudha Raghunathan, Balu Raghuraman & M Balachander (Indika 2016)

Milapfest presents Romance of the Bansuri – Rakesh Chaurasia, Bhavani Shankar & Vijay Ghate

Milapfest presents Nisha Rajagopal at Indika 2013

Priyadarsini Govind presenting ‘Devi’ at Indika 2013

Milapfest Presents Rama Vaidyanathan in ‘Akhilam Maduram’

Angira Kotal, Yuva Sangeet Ratna winner performs at Indika 2013

‘Desh’ by Samyo, the National Youth Orchestra for Indian Music

National Youth Orchestra for Indian Music, Samyo, performs ‘Sunshine’