Concerts

  • Abhishek Raghuram, Kousic Sen & H.N. Baskar (Indika 2016)

  • Sudha Raghunathan, Balu Raghuraman & M Balachander (Indika 2016)

  • Milapfest presents Romance of the Bansuri – Rakesh Chaurasia, Bhavani Shankar & Vijay Ghate

  • Milapfest presents Nisha Rajagopal at Indika 2013